Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów

139.92

Opis

Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz wynikających z tego obowiązków inwestora i innych uczestników procesu budowlanego. Szczególnie dużo miejsca poświęcono warunkom prawnym i technicznym użytkowania obiektów istniejących oraz obowiązkom ciążącym z mocy prawa na właścicielach lub zarządcach obiektów budowlanych, zwłaszcza tym czynnościom, których niewykonanie może powodować sankcje organów nadzoru budowlanego, państwowej straży pożarnej, państwowej służby zabytków. W opracowaniu omówiono takie kwestie jak m.in.:- obowiązki inwestora przy zgłoszeniu budowy i wnioskowaniu o pozwolenie na budowę,- stosowanie przepisów techniczno-budowlanych, zasad i norm przy realizacji zamierzeń budowlanych,- wejście na teren sąsiedni w toku budowy,- tryby i warunki zlecania robót budowlanych,- warunki odbiorów robót oraz rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,- warunki użytkowania budynków, w tym budynków mieszkalnych,- zasady i warunki kontroli okresowych obiektu i jego elementów,- zasady dokonywania konserwacji, napraw, remontów, modernizacji i innych zamierzeń inwestycyjnych,- warunki postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania budynków i lokali.